Huize Wezup erkent het belang van privacy en is toegewijd aan de bescherming van persoonlijke gegevens van onze bewoners, medewerkers en andere betrokkenen. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken, openbaar maken en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  1. Verzameling van persoonlijke informatie: a. Wij verzamelen alleen persoonlijke informatie die noodzakelijk is voor het verlenen van zorg en ondersteuning aan onze bewoners, het beheren van onze faciliteit en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. b. Persoonlijke informatie kan onder meer namen, adressen, geboortedata, medische gegevens en contactgegevens omvatten.
  2. Gebruik van persoonlijke informatie: a. Wij gebruiken persoonlijke informatie alleen voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, zoals het leveren van zorg en ondersteuning, het beheren van personeelszaken en het communiceren met familieleden. b. We delen persoonlijke informatie niet met derden, tenzij dit nodig is voor het verlenen van onze diensten, het nakomen van wettelijke verplichtingen of met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.
  3. Bescherming van persoonlijke informatie: a. Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies, misbruik, ongeautoriseerde toegang of openbaarmaking. b. Toegang tot persoonlijke informatie is beperkt tot geautoriseerd personeel dat deze informatie nodig heeft om hun taken uit te voeren. We hanteren strikte vertrouwelijkheidsvereisten voor al ons personeel.
  4. Bewaartermijn van persoonlijke informatie: a. We bewaren persoonlijke informatie alleen zo lang als nodig is voor de doeleinden waarvoor deze is verzameld, tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is. b. Na afloop van de bewaartermijn worden persoonlijke gegevens veilig vernietigd of geanonimiseerd.
  5. Rechten van betrokkenen: a. Bewoners, medewerkers en andere betrokkenen hebben het recht om hun persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren, te verwijderen of over te dragen, zoals wettelijk toegestaan.

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt om veranderingen in onze privacypraktijken weer te geven. We raden alle betrokkenen aan om regelmatig dit privacybeleid te raadplegen voor eventuele updates.

Klik hier voor onze volledige privacyverklaring